وکالتنامه طلاق

در ذیل این بخش تعدادی از نمونه وکالتنامه های طلاق که از طرف مرد به زن داده شده است را مشاهده می کنید. توصیه می شود به تذکر ذیل توجه نمایید.

شماره تماس با وکیل            نمونه وکالتنامه وکیل

09129401481   —   09129401482  — 02632553052

تذکر مهم: نظر به اینکه متن حاضر بصورت کلی و پیش فرض تنظیم شده ، لذا قبل از استفاده توصیه می شود با توجه به نیاز و شرایط مختص خود مشاوره دقیقتری با اینجانب بعمل آورید .

نمونه وکالتنامه طلاق 1

موکل : آقای فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد بشماره ملی ساکن

 

وکیل : خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد بشماره ملی ساکن

مورد وکالت : تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی در هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دیگر مراجع صالحه و ذیربط و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری و مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی مابین آنان به هر قسم از طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن العقد ، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی ، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری ، حق اعتراض به رای ، تجدیدنظر و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوی یا دادخواست و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

 

لیست وکلای کرج                         وکیل در کرج

09129401481   —   09129401482  — 02632553052

نمونه وکالتنامه طلاق 2

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق

 

وکالتنامه زن در طلاق

 

  • : آقای ( زوج ) فرزند : به شماره شناسنامه: صادره: به نشانی :

 

  • خانم ( زوجه ) فرزند: به شماره شناسنامه: صادره : به نشانی :

 

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه یا نفقه و یا بذل نفقه و عین مهریه یا معادل آن یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و قبول بذل از طرف زوج و تعیین تکلیف راجع به کلیه حقوق دوران زوجیت خود و فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد حضانت و انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عقد قرارداد با آنها با هر شرط که لازم باشد با حق مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و پرداخت هرگونه وجه, امضای اسناد و ثبت طلاق و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق و دادن رسید و اخذ اوراق و مدارک و انجام کلیه تشریفات لازم و بطورکلی هر اقدام قانونی و عرفی که برای اجرای مورد وکالت لازم باشد.

 

موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل , ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای کامل مفاد این وکالتنامه از خود سلب و ساقط نمود .

 

حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون میباشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه با حق توکیل به غیر ولو کراراً از طرف موکل بوده و امضاء وکیل بمنزله امضاء موکل است به قسمی که دیگر نیازی به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

 

وکیل : خانم موکل : آقای

 

وکیل طلاق توافقی            وکیل پایه یک دادگستری             جستجوی وکیل

09129401481   —   09129401482  — 02632553052

نمونه وکالت زن (زوجه) برای طلاق 3

 

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………. ………………………………………………… …………………………….

 

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… ……………………………………………. ………..

 

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا …………….. از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات ، توافقی و قضائی با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول و بذل نفقه و نحله بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و هر شرط ضمن العقد و انجام کلیه امور قضائی مربوطه و تنظیم دادخواست و تعقیب پرونده و تعینی داور و اتخاذ هر گونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نحو و ترتیب و قیام و اقدام به تمامی تشریفات و امضاء سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه های آن و حضور در دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق و جاری نمودن صیغه و قبول آن و تادیه هزینه و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک یا رونوشت یا کپی و کلیه اسناد و مدارک و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسنادو مدارک و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت یکسال از خود سلب و ساقط نمود.

 

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و کامله می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است .

 

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

 

وکیل خانوادگی                            وکیل طلاق

09129401481   —   09129401482  — 02632553052

نمونه وکالتنامه طلاق 4

موکل: آقای …….. فرزند …….. شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. بشماره شناسنامه …….. کد ملی …….. ساکن:

 

وکیل: خانم …….. فرزند …….. شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. بشماره شناسنامه …….. کد ملی …….. ساکن:

 

مورد وکالت: مراجعه به هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دوایر تابعه و عندالاقتضاء نیروهای انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر ازدواج و طلاق و دیگر مراجع صالحه و ذیربط، و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری، با برخورداری از تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی و تقدیم دادخواست و انجام تمامی مراحل لازم برای انجام طلاق نسبت به همسر دائمی موکل خانم …….. (که شخص وکیل می‌باشد) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی‌مابین آنان، و تعقیب پرونده و ارائه و دریافت مدارک لازم از کلیه مراجع مربوطه و اخذ حکم طلاق و حضور در دفاتر رسمی طلاق و با حق دادن اختیار و اجازه جاری نمودن صیغه طلاق به اشخاص ثالث از جمله سر دفتر طلاق. وکیل می‌تواند به هر گونه صلاح و مقتضی بداند نسبت به هر قسم از طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی، و غیره، و با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن‌العقد، تعیین تکلیف حقوق خانوادگی از جمله مهریه، نفقه گذشته و حال و عده، اجرت‌المثل، نحله، استرداد جهیزیه، تنصیف دارایی‌های حاصل شده در زمان زوجیت، و سایر حقوق زوجیت، تصمیم‌گیری نماید. (به شرط بذل و صرف‌نظر خانم ……… (وکیل) و بری نمودن ذمه موکل از کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مهریه، نفقه‌ حال و گذشته و عده، نحله، اجرت‌المثل، و تنصیف دارایی‌های حاصل شده در ایام زوجیت و نداشتن هیچگونه ادعایی در این خصوص در حال و آینده و سلب و اسقاط حق هرگونه دعوی یا ادعا در این خصوص). همچنین وکیل دارای اختیار است در ارجاع، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری، و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت خسارات و مطالبات و دعوی اعسار و قبول یا رد سوگند در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجامی، و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور حکم قطعی و نهایی گردد و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی‌به و یا محکوم به شود، با حق صلح و سازش و تعیین و قبول یا رد مال‌الصلح و تنظیم هرگونه صلحنامه و ترک دعوی، و عندالاقتضا تقاضای توقیف اشخاص و یا امول آنان در قبال طلب و حقوق موکل نسبت به موارد این وکالت، و با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مذکور در این وکالتنامه در دادگاه‌های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان در این ارتباط و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثالث و متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل، و انجام کلیه اختیارات مصرحه در مواد 62 و 63 آئین دادرسی مدنی، و اعتراض به رأی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و حق اسقاط آن‌ها، و استرداد دعوی یا دادخواست، و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و دادن هرگونه تعهد در هر مرجع رسمی و پذیرش هر شرط و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و یا مقررات ایجاب نماید با حق اخذ هر گونه تصمیم از جانب موکل نسبت به امور مالی طلاق و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و دریافت سند طلاق و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد. و نیز وکیل دارای اختیار است در تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی، با حق اخذ تصمیمات لازم در خصوص حضانت از جانب موکل و رسیدگی کامل به کلیه امور فرزندان اعم از ثبت نام در مدارس و مؤسسات آموزشی و غیره و رسیدگی به امور معیشتی و سلامتی و اعمال جراحی و بهداشتی و آموزشی و امور مربوط به مسافرت آنان اعم از داخل یا خارج از کشور، و انجام تشریفات مربوط به صدور گذرنامه و انجام تمامی امور و تشریفات قانونی مربوطه در جمیع موارد و مراحل به نحوی که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نباشد. ضمناً وکیل کلیه اختیارات فوق الذکر را در خصوص امور مربوط به حضانت فرزندان نیز دارا می باشد.

 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع‌الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است. این وکالت ضمن عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض شده است و موکل حق عزل وکیل یا وکلای انتخابی، و یا ضم امین یا وکیل دیگر، و به طور کلی انجام هرگونه عمل محدود کننده و یا مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل و خاتمه امور مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

09129401481   —   09129401482  — 02632553052

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *