حق الوکاله توافقی

حق الوکاله توافقی وکالت عقدی از زمره عقود مصرح در قانون مدنی که هم مشمول ماده 190قانون مدنی میگردد و هم قواعد خاص آن باید وفق قانون مدنی و قانون وکالت رعایت گردد. وکالت از زمره عقود جایز است بدین معنا که طرفین هرزمان اراده کنند میتوانند آنرا فسخ نمایند عقد جایز درمقابل عقد لازم قرار میگیرد. […]