روش های طلاق

روش های طلاق ساده ترین روش طلاق زمانی است که زن و مرد بر سر طلاق توافق دو طرفه داشته باشند و تمایلی به ادامه زندگی مشترک با هم را نداشته باشند. این نوع از طلاق به طلاق توافقی شناخته شده است. از روش های متداول طلاق که اساس تمامی قوانین طلاق را در بر میگیرد طلاق […]