طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج طلاق از طرف زوج (مرد) زوج یا همان شوهر یا مرد خانواده که ریاست خانواده را برعهده دارد؛ از حق طلاق نیز برخوردار است. البته میتواند این حق خودرا به دیگری تفویض نماید .با اعطای وکالت به زوجه یا هرفرد دیگری. اما اگر زوج بخواهد یک طرفه زن خود را طلاق دهد و توافقی بر طلاق دربین […]