وکیل تخلیه ملک فوری در کرج

وکیل تخلیه ملک فوری در کرج وکیل تخلیه ملک فوری در کرج در شرایطی که مستاجر به تعهدات خویش مخصوصا مالی عمل نکند و بطور مثال اجاره بها یا سایر هزینه های خویش را به موجر یا همان مالک پرداخت نکند مالک ساختمان اداری تجاری مسکونی صنعتی و … می تواند از مستاجر شکایت کند […]