وکیل مهریه

وکیل مهریه وکیل مهریه مهریه از جمله حقوق مالی زن در قوانین خانوادگی ما میباشد و عبارت است از هرنوع مال منقول یا غیر منقول یا هرنوع تعهدی که عرفا یا عقلا قابل انجام باشد مهریه های امروزی یکی از معضل های زندگی های مشترک شده است و سد راه رهایی بسیاری از مردان میباشد؛ […]

شرایط طلاق

شرایط طلاق   طلاق قطع رابطه زوجیت دائم در دین اسلام و قانون خانواده ایران است طلاق خاص رابطه زوجیت دائم است و در عقد متعه یا موقت طلاق موضوعیت ندارد. در عقد متعه رابطه زوجیت با بذل مدت یا انقضای مدت خاتمه ميابد. از نظر قانون شرایط طلاق بصورتی وجود دارد. بعنوان مثال برای اجرای صیغه طلاق باید گواهی […]

نفقه

نفقه نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم بهداشتی و درمانی و خدمه درحد متعارف. هرگاه زنی با شوهر خود دریک مسکن اقامت دارد اصل بر این است که این نیازها از جانب شوهرش تامین میشود؛ مگر اینکه زوجه خلاف آن را اثبات نماید. البته دراین خصوص نظرات مخالفی هم وجود دارد. اما زوجه […]

مهریه

مهریه مهریه از حقوق مالی زن در عقد ازدواج است که معمولا بصورت عندالمطالبه است. یعنی بعد از وقوع عقد نکاح هرلحظه اراده کند میتواند آنرا مطالبه نماید. حتی بعد از فوت شوهر نیز میتواند از اموال و ماترک او مهریه اش را وصول نماید. مهریه از دیون ممتاز میباشد به این معنا که درصورت مطالبه آن و وجود دیون دیگر […]

مهریه اقساطی

مهریه اقساطی مهریه مالی است که در زمان عقد دائم یا موقت بر ذمه زوج قرار میگیرد و به محض انعقاد عقد زوجه مستحق دریافت میشود و بسته به اینکه عند المطالبه باشد یا عند الاستطاعه نحوه دریافت آن متفاوت هست. در جریان تعیین مهریه های نامتعارف در چند دهه اخیر و افزایش تعداد زندانیان مالی […]